Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO 

Artikel 1: Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhuurder: de besloten vennootschap Riwojo B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6702 DZ) Wageningen aan het adres Nudepark 159; b. Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Verhuurder en de Huurder gesloten overeenkomsten van toepassing. De toepasselijkheid van (inkoop-)voorwaarden van de Huurder wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) is overeengekomen dat deze (inkoop-)voorwaarden met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes 

3.1 Aanbiedingen van de Verhuurder zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat de Verhuurder het recht toekomt zonder opgaaf van redenen een door haar uitgebrachte aanbieding in te trekken dan wel een door haar uitgebrachte aanbieding niet gestand te doen. 

3.2 Aanbiedingen van de Verhuurder kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. 

3.3 Een aanbieding van de Verhuurder wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien dit niet binnen 14 dagen is aanvaard.

Artikel 4: Overeenkomst 

4.1 Een overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder worden eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de Verhuurder de opdracht schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) heeft bevestigd dan wel met de uitvoering ervan een aanvang heeft gemaakt. Toezeggingen van vertegenwoordigers of verkopers van de Verhuurder zijn slechts bindend voor de Verhuurder, indien deze door de Verhuurder schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) zijn bevestigd.

4.2 Alle bestellingen en/of wijzigingen dienen uiterlijk 48 uur voor de leveringsdatum door de Huurder gereserveerd te worden, weekend en feestdagen niet meegerekend, tenzij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) anders is overeengekomen.

4.3 Elke overeenkomst met de Huurder wordt door de Verhuurder gesloten onder de opschortende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de Huurder zal blijken, hetgeen ter uitsluitende beoordeling van de Verhuurder staat.

Artikel 5: Prijs, prijswijzigingen

5.1 Alle door de Verhuurder gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en (eventuele) andere kosten.

5.2 De door de Verhuurder aangeboden huurprijzen zijn gebaseerd op 1 dag(deel). Afwijkende huurperiodes zijn mogelijk maar steeds op aanvraag.

5.3 Bij overschrijding van het aantal overeengekomen gebruiksdag(en) wordt door de Verhuurder aan de Huurder per dag (of dagdeel) 1 dag huur plus een extra vergoeding van 20% van het tarief voor 1 dag(deel) in rekening gebracht. Bij overschrijding van de huurperiode gedurende één week (7 dagen) geldt een additionele toeslag van 100% van het tarief voor 1 dag(deel). 

5.4 De Verhuurder is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen ingeval zich na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de navolgende omstandigheden voordoet: stijging van de kosten van materialen, half fabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van transportkosten, van salarissen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het een en ander vergelijkbaar zijn. Artikel 

6: Schoonmaakkosten

6.1 De Huurder dient de gehuurde goederen schoon en droog te retourneren. Indien de gehuurde goederen nat, vuil of onvoldoende gereinigd door de Huurder worden geretourneerd is de Verhuurder gerechtigd om schoonmaakkosten aan de Huurder in rekening te brengen. 

6.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 mogen tafellinnen door de Huurder vuil doch droog worden geretourneerd. Het is de Huurder niet toegestaan om tafellinnen vochtig in een afgesloten zak te bewaren. De Verhuurder is gerechtigd de schade die zij als gevolg hiervan lijdt aan de Huurder in rekening te brengen. 

6.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 is het de Huurder toegestaan om serviesgoed en glaswerk vuil te retourneren. De Verhuurder brengt de Huurder hiervoor de overeengekomen vergoeding voor afwaskosten in rekening. 

Artikel 7: Transportkosten 

7.1 Voor bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden aan de Huurder transportkosten in rekening gebracht. 

Artikel 8: Betaling 

8.1 Betaling van de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) overeengekomen.. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. 

8.2 Betaling van bijkomende kosten door vuil, nat, beschadigd, niet of te laat retourneren van de gehuurde goederen, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde goederen, voor zover de op grond van artikel 9.1 te betalen borgsom niet toereikend is. Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

8.3 Bij niet-tijdige betaling als bedoeld in artikel 8.1 en/of artikel 8.2 is de Huurder in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door de Verhuurder vereist is. 

8.4 Ingeval van niet-tijdige betaling als bedoeld in artikel 8.1 en/of artikel 8.2, is de Huurder wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een vertragingsrente van 1,25% per (gedeelte van een) maand verschuldigd. 

8.5 Bij niet-tijdige betaling als bedoeld in artikel 8.1 en/of artikel 8.2, is de Huurder naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaat, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met daarover verschuldigde rente, met een minimum van € 45,--. 

8.6 De Verhuurder is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities bevoegd de Huurder aan te spreken tot vooruitbetaling dan wel het stellen van zekerheid voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst door de Huurder aan de Verhuurder te betalen bedragen en de Huurder is indien daartoe door de Huurder aangesproken gehouden aan een dergelijk verzoek van de Verhuurder te voldoen. 

Artikel 9: Borgsom 

9.1 De Verhuurder heeft het recht om een borgsom van de Huurder te verlangen, welke door de Verhuurder wordt vastgesteld. De borgsom wordt verrekend met de huurprijs en/of overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen ten gevolge van overschrijding van de overeengekomen huurperiode of beschadiging van het huurproduct, onverminderd het recht van de Verhuurder op volledige schadevergoeding. De eventueel resterende borgsom wordt binnen 14 dagen nadat de gehuurde goederen door de Verhuurder retour zijn ontvangen gerestitueerd aan de Huurder. 

Artikel 10: Annulering

10.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Huurder tot de 30ste dag voor de leveringsdatum is deze een schadevergoeding verschuldigd van 15% van hetgeen de Huurder bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) anders is overeengekomen. 

10.2 Het percentage bedoeld in artikel 10.1 bedraagt 50% indien de annulering van de overeenkomst door de Huurder geschiedt tussen de 30ste dag en 14de dag voor de leveringsdatum. 

10.3 Het percentage bedoeld in 10.1 bedraagt 75% indien de annulering van de overeenkomst door de Huurder geschiedt tussen de 14de dag en 7de dag voor de leveringsdatum.

10.4 Het percentage bedoeld in 10.1 bedraagt 90% indien de annulering van de overeenkomst door de Huurder geschiedt tussen de 7de dag en 2de dag voor de leveringsdatum.

10.5 In geval van annulering door de Huurder binnen 2 dagen voor de leveringsdatum is de Huurder het volledige bedrag verschuldigd dat hij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen aan de Verhuurder.

Artikel 11: Uitvoering, levering en risico 

11.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is de Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen. 

11.2 Indien de Huurder jegens de Verhuurder tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst, is de Verhuurder bevoegd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de Huurder op te schorten en slechts voort te zetten tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal de Huurder niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.

11.3 Een door de Verhuurder opgegeven termijn van levering heeft, slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. 

11.4 De Verhuurder is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn als bedoeld in artikel 11.3, eerst in verzuim nadat de Huurder hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

11.5 Indien de Verhuurder zorgt draagt voor het transport van de gehuurde goederen, wordt het bezorgen en retour halen van de gehuurde goederen gepland op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur, tenzij anders schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) overeengekomen. Als de Huurder het bezorgen en afhalen op een afgesproken tijdstip wil laten plaatsvinden, wordt een toeslag op de normale transportkosten berekend. Bezorging vindt uitsluitend plaats op de begane grond en op maximaal 10 meter afstand van de vrachtwagen, waarbij de ondergrond vlak is en voor rollend materieel geschikt, tenzij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) anders is overeengekomen. De emballage blijft bij de gehuurde goederen. 

11.6 De gehuurde goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8.00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de rolcontainers gereed staan op de begane grond. Zijn de gehuurde goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de Huurder de extra kosten die de Verhuurder daardoor maakt te vergoeden. Als het afleveren of ophalen langer duurt dan 15 minuten, wordt de extra tijd doorberekend. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens met wettelijke maximale afmetingen. Alle beperkingen in bereikbaarheid (venstertijden, lengte, hoogte, gewicht of in welke andere vorm dan ook) dienen door de Huurder bij bestelling schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) aan Verhuurder gemeld te worden. 

11.7 Bij vervoer van de gehuurde goederen door de Huurder zelf of door derden, die al dan niet van de Huurder daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van verlies en/of kwaliteitsvermindering van de gehuurde goederen, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de Huurder. Het vervoer van de gehuurde goederen mag alleen geschieden met gesloten, droge en reukvrije voertuigen. Apparatuur moet altijd staande worden vervoerd. 

11.8 Het risico op beschadiging, tenietgaan of verlies (door welke oorzaak ook) van de gehuurde goederen gaat over op de Huurder op het moment van aflevering c.q. terbeschikkingstelling. 

Artikel 12: Reclames 

12.1 De Huurder is gehouden onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken of de Verhuurder de met de Huurder gesloten overeenkomst correct is nagekomen. 

12.2 Eventuele reclames dienen op de dag waarop aflevering heeft plaatsgevonden schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) en gemotiveerd aan de Verhuurder kenbaar te worden gemaakt. Vanaf het moment waarop de Huurder de gehuurde goederen in gebruik neemt verliest de Huurder het recht tot reclameren. 

12.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de Huurder in gebreke is gebleven het in artikel 12.1 bedoelde onderzoek of de in artikel 12.2 bedoelde kennisgeving tijdig te doen. 

12.4 De Verhuurder zal, indien tijdig is gereclameerd door de Huurder, de afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordende zaken naar haar keuze vervangen dan wel terugnemen tegen creditering van de Huurder. 

12.5 De Huurder dient de Verhuurder te allen tijde in de gelegenheid te stellen de reclame op haar juistheid te onderzoeken. De Huurder is niet gerechtigd op grond van een reclame betaling van hetgeen de Huurder uit hoofde van de overeenkomst aan de Verhuurder verschuldigd is uit te stellen of te weigeren. 

12.6 Zodra de Verhuurder de gehuurde goederen retour heeft ontvangen, worden deze gecontroleerd en geteld in het magazijn van Verhuurder. De telling door de Verhuurder is bindend voor beide partijen. 

Artikel 13: Bijzondere verplichtingen Huurder 

13.1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich te houden en overeenkomstig de bestemming van de gehuurde goederen en de bijbehorende gebruiksaanwijzing te gebruiken. 

13.2 Gedurende de huurperiode dient de Huurder zorg te dragen voor adequate verzekering van de gehuurde goederen. 

13.3 Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen alsook de gehuurde goederen onder te verhuren dan wel ter beschikking te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder. 

13.4 De Huurder is verplicht om de Verhuurder te allen tijde, desgevraagd, toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

14.1 De aansprakelijkheid van de Verhuurder uit hoofde van de overeenkomst met de Huurder is te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag dan wel het bedrag dat door de door de Verhuurder afgesloten verzekering wordt gedekt, indien en voor zover de Verhuurder zich tegen de desbetreffende aansprakelijkheid heeft verzekerd. 

14.2 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de Huurder de gehuurde goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan een derde heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

14.3 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in de onderneming of het beroep van de Huurder. 

14.4 Schadeclaims dienen door de Huurder binnen 8 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) bij de Verhuurder te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op het aansprakelijk stellen van de Verhuurder vervalt. 1

4.5 De Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode en zal in een voorkomend geval de gehuurde goederen of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarden (inclusief demontage- en montagekosten) dienen te vergoeden aan de Verhuurder. 

14.6 De Huurder dient de gehuurde goederen te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de hierdoor ontstane schade is voor rekening van de Huurder. 

14.7 De Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde goederen en vrijwaart de Verhuurder ter zake voor aanspraken van derden. Huurder dient daarom zelf, een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van de gehuurde goederen. 

Artikel 15: Ontbinding 

15.1 De Verhuurder heeft het recht om de overeenkomst met de Huurder onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien: a. de Huurder tekortschiet in de nakoming van een van zijn verbintenissen (waaronder het niet voldaan aan zijn betalingsverplichting) uit hoofde van de overeenkomst; b. na totstandkoming van de overeenkomst aan de Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden de Verhuurder goede grond geven te vrezen dat de Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Artikel 16: Overmacht 

16.1 Tekortkomingen van de Verhuurder in de nakoming van de opdracht kunnen hem niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Aan de Verhuurder zijn niet toe te rekenen alsook geven zij de Huurder geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding de navolgende aan tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ten grondslag liggende omstandigheden: stormachtig weer, vertragingen, oorlog, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, brand, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden. 

16.2 Ingeval van overmacht behoudt de Verhuurder zich het recht voor de met de Huurder gesloten overeenkomst geheel dan wel deels te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 

Artikel 17: Tentenverhuur 

17.1 Door de Verhuurder aan de Huurder verhuurde tenten worden door de Verhuurder opgezet en afgebroken, eventueel met behulp van de Huurder, dan wel met hulp van een door de Verhuurder ingehuurde arbeidskracht. De gehuurde goederen wordt vrijstaand neergezet, tenzij anders schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email) overeengekomen. 

17.2 Schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het verankeren van gehuurde tenten zijn te allen tijde voor rekening van de Huurder. 

17.3 De Huurder dient het volgende in acht te nemen: a. het is niet toegestaan om de gehuurde tent(en) onder te verhuren of aan derden af te staan; b. het aanbrengen van versieringen aan het frame en/of zeildoek van de gehuurde tent(en) is niet toegestaan; c. in de gehuurde tent(en) is het gebruik van open vuur, vuurkorven e.d. niet toegestaan; d. aan de gehuurde tent(en) mag niet gezaagd, gespijkerd of geschilderd worden. De vloerplanken mogen niet gebruikt worden als rijplaten. Het is verboden spanbanden of scheerlijnen van de gehuurde tent(en) los te maken zonder toestemming van de Verhuurder; e. de schoonmaakkosten van het zeildoek en/of het frame van de gehuurde tent(en) als gevolg van niet atmosferische invloeden zijn voor rekening van de huurder; f. indien de gehuurde tent(en) wordt getroffen door harde wind of andere extreme weersinvloeden is het de verantwoordelijkheid van de Huurder alle zijwanden te sluiten, scheerlijnen en haringen te controleren, en de gehuurde tent(en) te verlaten. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of vervolgschade ontstaan door weersafhankelijke invloeden; g. in verband met de verankering van de gehuurde tent(en) (het slaan van haringen tot 80 cm diep) dient de Huurder, voor de aanvang van de opbouw, de Verhuurder schriftelijke informatie omtrent ondergrondse leidingen en kabels in het te bebouwen terrein te verschaffen; h. voor de verankering van de gehuurde tent(en) op bestrating is de Verhuurder genoodzaakt een aantal klinkers/stenen uit de bestrating te halen, welke de Verhuurder na demontage van de gehuurde tent(en) weer in de bestrating zal terug plaatsen; i. indien het toepassen van haringen niet mogelijk is, dient de Huurder dit vooraf aan de Verhuurbaar kenbaar te maken. In dat geval passen worden door de Verhuurder ballastblokken toegepast. De huurprijs hiervoor is op aanvraag beschikbaar; j. de maximale loopafstand vanaf het leverende voertuig tot aan de bouwplaats is maximaal 10 meter. Een grotere (loop)afstand dient vooraf aangegeven te zijn in verband met het toe te passen hulpmaterieel, vooraf wordt daarvoor een meerprijs overeengekomen; k. de Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van condensvorming of lekkage van de gehuurde tent(en) of goot; l. de Verhuurder garandeert geen 100% waterdichtheid bij het koppelen van tenten; m. de Huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen; n. alle voorzieningen (zoals brandblussers en noodverlichting) welke volgens eventuele vergunningen in de gehuurde tent(en) aanwezig behoren te zijn, dienen door de Huurder zelf verzorgd te worden, tenzij in deze in de specificatie van de gehuurde tent(en) zijn opgenomen. o. ten aanzien van sneeuw zijn de tenten niet getest op een sneeuwbelasting. Bij grote hoeveelheden sneeuw dient de huurder dit van het dak te verwijderen, hetzij de tent te verwarmen zodat het sneeuw van het dak glijdt.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen 

18.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, worden exclusief beslecht door Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, behoudens de vrijheid van de Verhuurder het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. plaats van vestiging van de Huurder. 

18.2 De overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder wordt beheerst door Nederlands recht